Nauka

Pomioty realizujące zadania związane z nauką mają różną formę prawną – są to jednostki publiczne, spółki z ograniczoną działalnością, fundacje, stowarzyszenia etc. Specyfiką księgowości podmiotów związanych z nauką jest konieczność właściwego rozliczenia otrzymanych dotacji. Niepubliczne szkoły i przedszkola otrzymują dotacje z budżetu gminy lub powiatu, w zależności od typu placówki. Przedszkola, w tym także przedszkola specjalne oraz szkoły podstawowe i gimnazja zwykłe, otrzymują dotacje z budżetu gminy. Niepubliczne szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne, szkoły artystyczne i szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotacje z budżetu powiatu.

Szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkoły publicznej mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu. Szczegółowe zasady udzielania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, właściwych dla udzielania dotacji, to jest rada gminy lub rada powiatu.

Szkoły i placówki niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły lub placówki mają prawo do zwolnień z podatków i opłat z tytułu odpowiednio: zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych

Nasi Klienci to też pracownicy uczelni wyższych wykonujący zlecenia związane z pracami rozwojowymi. Tu warto zwrócić uwagę na specyfikę obsługi księgowej i obsługi podatkowej.