Kiedy i jak opłacić kapitał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy jest wkładem własnym wspólników spółki z o.o., którego wartość ustalają oni w umowie spółki.  Kodeks spółek handlowych zgodnie z art. 154 par. 1 określa wartość kapitału zakładowego na minimum  5 tysięcy złotych. Może być on pokryty wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem) w postaci środka trwałego. Jeżeli wkładem do spółki na pokrycie udziału w niej jest wkład niepieniężny (aport), w umowie spółki powinien być szczegółowo określony jego przedmiot, osoba wnosząca go oraz liczba i wartość nominalna objętych w zamian udziałów.

Prawo nie określa, w jaki sposób ma być dokonane przeniesienie wkładu pieniężnego na spółkę z o.o. – nie ma wymogu dokonania przelewu bankowego na rachunek spółki. Spółka z o.o. w organizacji może jednak otworzyć rachunek bankowy i zobowiązać wspólników do przelewu środków na pokrycie kapitału zakładowego. Nie ma też obowiązku udokumentowania wniesienia wkładów pieniężnych i niepieniężnych przy składaniu wniosku o wpis do KRS, a jedynie konieczne jest zgłoszenie faktu ich wniesienia przez wspólników poprzez dołączenie załącznika z oświadczeniem wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników (art. 167 par. 1 pkt. 2 K.s.h.). Zgłoszenie do KRS musi nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty podpisania umowy spółki, a więc w tym czasie muszą być też wniesione wkłady na pokrycie kapitału zakładowego.

W księgach rachunkowych nominalna wartość udziałów tworzących kapitał zakładowy jest wpisywana pod datą wpisu spółki z o.o. do KRS zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o rachunkowości stanowiącym, iż kapitał zakładowy spółek kapitałowych wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

W przypadku spółki, której umowę zawarto przez internet przy wykorzystaniu wzorca umowy (procedura S24), na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie środki pieniężne (art.158 par. 1.1 K.s.h. Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wpisu spółki do rejestru.  Dopiero po wpisie spółki do KRS podwyższenie kapitału zakładowego może być pokryte zarówno wkładami niepieniężnymi jak i pieniężnymi (art. 158 par. 1.2 K.s.h.).

.