Outsourcing usług audytu i kontroli

Celem usług audytorskich jest uwiarygodnienie danych finansowych poprzez wydanie opinii biegłego rewidenta potwierdzających rzetelność i jasność danych finansowych oraz poprzez zmniejszenie ryzyka podejmowanych przez klienta decyzji w zakresie organizacji przedsiębiorstwa, jego rachunkowości i finansów.

Specjaliści, z którymi pracujemy, prowadzą audyt sprawozdań finansowych, zachowując pełną zgodność metodologii prowadzenia prac z polskimi przepisami, jak i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej stanowią wzór przestrzegania regulacji i norm rachunkowości na świecie.

Zapewniają one szczegółowe przedstawienie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Po ujednoliceniu zasad rachunkowości możliwe jest porównywanie sprawozdań na gruncie międzynarodowym i przygotowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Zarządy jednostek, sporządzając sprawozdanie finansowe według MSR, potrzebują doradcy z doświadczeniem, który dostarczy im wiarygodnych, dobrych jakościowo informacji, pozwalających na świadome decydowanie o tym sprawozdaniu finansowym.

Outsourcing usług audytowych realizowany przy wsparciu naszych doradców pozwala na przeprowadzenie rzetelnej analizy działalności przedsiębiorstwa w kompleksowym zakresie bądź w konkretnym, wyznaczonym przez Zleceniodawcę obszarze, np. finansów Spółki, zatrudnienia, realizacji zadań publicznych, realizacji planów finansowych. Korzystając z naszej pomocy firmy otrzymują raport wykonany na bazie profesjonalnie przeprowadzonej analizy, co minimalizuje ryzyko błędu, które może wystąpić przy angażowaniu niedoświadczonych pracowników wewnętrznych firmy.

Nasi doradcy specjalizują się zarówno we wdrożeniach Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, jak i w zakresie audytu sprawozdań finansowych zgodnych ze standardami