Outsourcing planowania i raportowania finansowego

Od osób zarządzających podmiotami wymagana jest zdolność terminowego i bezbłędnego raportowania do właścicieli i działów controllingu według określonych wzorów.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, pomagamy Klientom na wielu obszarach związanych ze sprawozdawczością krajową i międzynarodową. Doradzamy, jak rozwiązać problemy z obszaru rachunkowości i sprawozdawczości finansowej według międzynarodowych, amerykańskich i różnych innych standardów. Możemy dokonać analizy i porównania zasad, które stosuje firma z tymi wynikającymi z nowych wymogów. Jesteśmy w stanie zidentyfikować obszary, w których sprawozdania finansowe i raporty menedżerskie nie odpowiadają wymogom narzuconym przez grupę, przez wewnętrzne regulacje – accounting policy.

Analizujemy różnice, wskazujemy niezbędne w tym zakresie zmiany oraz pomagamy opracować zgodną ze standardami i dostosowaną do potrzeb Klienta politykę rachunkowości.

Na czym polega raportowanie menadżerskie?

Jest to działanie, które ma na celu wskazanie wyników działań przedsiębiorstwa, uwzględniających między innymi bilans oraz rachunek zysków i strat.

Ponadto raportowaniu poddane mogą zostać takie płaszczyzny działalności Spółki jak należności, zobowiązania, struktura przychodów, struktura kosztów i inne. Koncepcja ta ma bezpośredni związek z rozwojem firmy, gdyż na jej podstawie można ocenić mocne i słabe strony działalności przedsiębiorstwa, a także istotne zagrożenia i największe szanse.

Celem raportowania menadżerskiego jest także osiąganie realnych korzyści przez firmę, która bazując na przygotowanej dokumentacji może podejmować decyzje korzystne pod kątem realizacji głównych zadań. Outsourcing raportowania menadżerskiego pozwala zachować obiektywność w prowadzeniu wszelkich analiz oraz prezentacji wyników.

Do naszych usług należą w szczególności:

  • konwersja raportów na MSR/MSSF, czyli przekształcenie na raporty zgodne z zasadami rachunkowości według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej;
  • konwersja raportów na US GAAP, czyli przekształcenie na raporty zgodne z zasadami rachunkowości według amerykańskich standardów sprawozdawczości finansowej;
  • raportowanie i sprawozdawczość wg MSR/MSSF;
  • raportowanie i sprawozdawczość wg US GAAP.

 

Raportowanie menedżerskie obejmuje między innymi:

  • analizę sprawozdania finansowego;
  • przygotowanie i analizę raportów z realizacji budżetu;
  • przygotowanie i analizę raportów struktury przychodów i kosztów;
  • analizę marży na sprzedaży produktów;
  • analizę kosztów wytworzenia i przyczyn odchyleń od cen normatywnych;
  • przygotowywanie i analizę indywidualnych raportów dostosowanych do potrzeb informacyjnych Klienta.