potwierdzenie stanu majątku

Inwentaryzację kasy

Jednostki, które prowadzą kasę, mają obowiązek dokonać na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzacji znajdujących się w niej środków pieniężnych. Jeśli rok obrotowy jednostki jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, środki pieniężne w kasie trzeba zinwentaryzować w dniu 31 grudnia tego roku. Inwentaryzacja ta dokonywana jest drogą spisu z natury. Protokół inwentaryzacji kasy powinien być podpisany.

 

Inwentaryzacja towarów

Jednostki, które posiadają towary handlowe i materiały na magazynie, mają obowiązek dokonać spisu z natury. Jednostka powinna przeprowadzić inwentaryzację:

 • towarów handlowych,
 • materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych,
 • półwyrobów,
 • produkcji w toku,
 • wyrobów gotowych,
 • braków i odpadów.

Materiały i towary handlowe objęte spisem muszą zostać wycenione. Wycenę należy przeprowadzić według cen nabycia bądź kosztu wytworzenia. Nie wyższych od cen ich sprzedaży netto n dzień bilansowy. Stwierdzone różnice powinny być wpisane do księgi na koniec każdego roku podatkowego.

Remanent powinien obejmować również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem, a także towary obce będące w jego posiadaniu. Te ostatnie nie podlegają wycenie, wystarczy jedynie ich ilościowe ujęcie w spisie ze wskazaniem czyją stanowią własność.

Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie. Dokumentacja remanentu powinna zawierać:

 • nazwę podmiotu,
 • data sporządzenia spisu,
 • numery kolejnych pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenia towaru i innych składników,
 • jednostki miary,
 • ilości stwierdzone w czasie spisu,
 • ceny w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartości wynikające z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączna wartość spisu z natury,

Protokół inwentaryzacji magazynu powinien być podpisany przez osoby dokonujące spis oraz osoby reprezentujące podmiot.