Raport kasowy – jak powinien wyglądać

Raport kasowy jest to dowód księgowy, który odzwierciedla stan gotówki znajdującej się w kasie. Jest dokumentem, w którym wpisuje się chronologicznie wszystkie wpłaty środków pieniężnych do kasy oraz ich wypłaty z kasy, dokonane w danym dniu na podstawie dokumentów źródłowych lub dowodów zastępczych.  Dokumenty źródłowe to m.in. faktury, rachunki, listy płac, rozliczenia delegacji, dowody dokumentujące pobranie gotówki z banku w celu zasilenia kasy. Dowody zastępcze to dowody wpłaty do kasy (KP) i wypłaty z kasy (KW). Częstotliwość sporządzania raportu kasowego określana jest w instrukcji kasowej firmy. Z reguły – każdego dnia, ale może być też okres dłuższy np. tydzień bądź miesiąc w zależności od liczby operacji kasowych. Dokumentację kasową przechowuje się przez 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Prawidłowo sporządzony raport kasowy powinien zawierać:

– oznaczenie firmy np. pieczątkę firmową,

– oznaczenie kasy,

– numer raportu kasowego z zachowaniem ciągłości numeracji rocznej dla roku obrotowego,

– określenie okresu za jaki sporządzono raport zgodnie z instrukcją kasową,

– wyszczególnienie wszystkich operacji gotówkowych (treść, symbol i numer dowodu    źródłowego, data, oznaczenie osoby pobierającej/wypłacającej środki pieniężne)

–  numer konta przeciwstawnego, na które odnoszone są operacje ujęte w raporcie kasowym,

– wyliczenie obrotów przychodowych i rozchodowych,

– stan początkowy i końcowy kasy,

– liczbę załączników (wszystkie dokumenty źródłowe i zastępcze),

– podpis kasjera,

– datę sporządzenia raportu kasowego,

–  datę zatwierdzenia raportu.