Wykreślenie spółki z rejestru VAT

Od stycznia 2017 roku rośnie liczba przedsiębiorców wykreślanych z rejestru podatników VAT. Zdarza się, że podatnicy nie zawsze są zawiadamiani o tym, że zostali wykreśleni.

Organy podatkowe mają nowe uprawnienia i od 1 stycznia 2017 r. pozwalają one, we wskazanych przez ustawę o VAT przypadkach, na wykreślenie podatnika z rejestru VAT bez zawiadamiania go o tym.

Zgodnie z obowiązującym art. 96 ust. 6 ustawy o VAT podatnik, który zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu ma obowiązek zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Na podstawie takiego zgłoszenia organ podatkowy wykreśla przedsiębiorcę z rejestru VAT.

 

Jeżeli pomimo zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych podatnik nie zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego, ten z urzędu wykreśli przedsiębiorcę z rejestru podatników VAT.

 

W przypadku wykreślenia na skutek stwierdzenia zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych naczelnik urzędu skarbowego jest zobowiązany zawiadomić o tym fakcie podatnika.

Spółka może uznać, że czynność wykreślenia nie była zasadna i nastąpiła bez wiedzy Spółki. Jeśli Naczelnik Urzędu Skarbowego wykreślił Spółkę nie podejmując żadnych działań mających na celu wyjaśnienie przyczyn braku kontaktu. Organ podatkowy orzeka o prawach i obowiązkach podatnika w formie decyzji.

 

Od 1 stycznia 2017 r. podatnik podlega wykreśleniu z rejestru VAT również w sytuacji gdy:

  • podatnik nie istnieje,
  • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem ani jego pełnomocnikiem,
  • dane w zgłoszeniu okażą się niezgodne z prawdą,
  • podatnik nie stawia się na wezwania organów administracji skarbowej,

 

Gdy spełnione są powyższe przesłanki naczelnik urzędu skarbowego nie ma obowiązku zawiadomienia podatnika o fakcie wykreślenia z rejestru.

 

Wykreśleniu z rejestru jako podatnik VAT podlega również przedsiębiorca, który:

 

  • zawiesił wykonywanie działalności na ponad pół roku,
  • nie złożył deklaracji za sześć kolejnych miesięcy,
  • składał zerowe deklaracje VAT przez sześć kolejnych miesięcy,
  • gdy podatnik wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane,
  • gdy podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że uczestniczy w tzw. karuzeli podatkowej.

 

Jednak w takich przypadkach organ powinien zawiadomić podatnika o fakcie wykreślenia.